Concept

จากความต้องการที่จะผสมผสานความแตกต่างของ 2 สิ่ง ให้ลงตัวจึงทำให้เกิดบ้านในแนวคิดของ intwoshade
ที่ได้ผสานความแตกต่าง และตอบสนองได้ครบถ้วน มาสร้างสรรค์เป็นบ้านของคนในยุคปัจจุบัน ในแบบที่เป็นคุณ

Intwoshade รวบรวมคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดทันสมัยจากกลุ่ม The Rise Property ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ โดยนำเอาประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน
เพื่อสร้างสรรค์ไม่เพียงแค่ “บ้าน” ให้มีความทันสมัย แต่หมายถึง “ระบบการจัดการ และขั้นตอนการดำเนินงาน” ที่รวดเร็ว
คล่องตัว ให้เหมาะกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน